برگزیدگان بخش ستایشگران اهل بیت علیهم السلام

ستایشگران اهل بیت (علیهم السلام) - سال 1400

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

هوای نو

علیرضا اسفندیاری

استان اردبیل

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

کاظم اکبری

استان مازندران

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

امیرحسین امیدعلی

استان لرستان

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

شهریار حسن زاده

استان اردبیل

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

مهدی رسولی

استان زنجان

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

مهدی شوقی

استان اردبیل

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

سعید عباس زاده

استان تهران

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

حسن عطایی

استان قم

برگزیده در رشته مدیحه خوانی

هوای نو

خانواده شهید پورجعفری

استان کرمان

شایسته تقدیر در رشته شهید سلیمانی

هوای نو

مسعود پیرایش

استان مرکزی

شایسته تقدیر در رشته نسل حسینی

هوای نو

میثم مطیعی

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نسل حسینی

هوای نو

استاد حاج غلامرضا سازگار

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نغمه پردازان برتر

هوای نو

استاد حاج علی انسانی

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نغمه پردازان برتر

هوای نو

استاد حاج حیدر توکلی

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نغمه پردازان برتر

هوای نو

جناب آقای محمد مهدی صمیمی

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نغمه پردازان

هوای نو

جناب آقای مهدی زنگنه

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نغمه پردازان

هوای نو

جناب آقای محسن عرب خالقی

استان تهران

شایسته تقدیر در رشته نغمه پردازان

هوای نو

استاد مهدی امین فروغی

استان تهران

شایسته تقدیر در بخش اقدامات شاخص

هوای نو

جناب آقای اکبر شیخی

استان لرستان

شایسته تقدیر در بخش اقدامات شاخص

هوای نو

جناب آقای امیر عباسی

استان تهران

شایسته تقدیر در بخش اقدامات شاخص