نمودارهای ثبت نام

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

نمودار ثبت نام هیأت ها به تفکیک استان

نمودار ثبت نام ستایشگران به تفکیک استان

نمودار ثبت نام کتاب هیأت به تفکیک استان