برگزیدگان بخش هیأت

هیأت ها و تشکل‌های دینی - سال 1400

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

هوای نو

نذرواره اطعام حسینی

شایسته تقدیر در رشته بانیان و حامیان

هوای نو

ماهنامه خیمه

شایسته تقدیر در رشته خدمات رسانه ای - انتخاب ویژه هیأت داوران

هوای نو

مرکز مطالعات راهبردی خیمه

شایسته تقدیر در رشته خدمات آموزشی پژوهشی - انتخاب ویژه هیأت داوران

هیأت پیروان عترت رزمندگان اسلام

هیأت پیروان عترت رزمندگان اسلام

شایسته تقدیر در رشته هیأت و بانوان - انتخاب ویژه هیأت داوران

آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا

آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا

شایسته تقدیر در رشته منبری های شاخص

حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان

حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان

شایسته تقدیر در رشته منبری های شاخص

حجت الاسلام علی ثمری

حجت الاسلام علی ثمری

شایسته تقدیر در رشته منبری های شاخص

هوای نو

حاج محمود لولاچیان

شایسته تقدیر در رشته بانیان و حامیان