برگزیدگان بخش فرا هیأت

بخش فراهیأت

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

assignment_late

برگزیدگان دومین مهرواره هوای نو بعد از برگزاری اختتامیه در نیمه دوم مردادماه 1402 معرفی می شوند.