برگزیدگان بخش فرا هیأت

بخش فراهیأت

مهـرواره برگزیـدگان سـال هیــأت و تشـکلهای دیـنی جمهوری اسلامی ایران

هوای نو

مجموعه فراخوان های هنر هیأت

استان قم ، شهرستان قم

برگزیده محور رویدادها / رشته فراخوان ها

جامعه ایمانی مشعر
هوای نو

گنگره حدیث حسن

استان البرز ، شهرستان کرج

شایسته تقدیر محور رویدادها / رشته فراخوان ها

گنگره حدیث حسن
هوای نو

هرخانواده یک موکب ساده

استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد

شایسته تقدیر محور رویدادها / رشته پویش ها

کانون فرهنگی تبلیغی احیای مواکب حسینی
هوای نو

کمپین مستشهدین عاشورا

استان مازندران ، شهرستان بابل

شایسته تقدیر محور رویدادها / رشته پویش ها

بنیاد بین المللی مستشهدین
هوای نو

نمایشگاه رویای بهشت

استان تهران ، شهرستان تهران

شایسته تقدیر محور رویدادها / رشته ویژه برنامه ها

خانه عکاسان ایران
هوای نو

برگزاری روضه خانگی

استان تهران ، شهرستان تهران

شایسته تقدیر محور حامیان و بانیان / رشته خدمات حمایتی پشتیبانی

مجموعه سدره