گفتگو ویژه معارفی آرمان شبکه قرآن و معارف سیما

گفتگو ویژه معارفی آرمان شبکه قرآن و معارف سیما

با حضور وحید ملتجی دبیر دومین مهرواره هوای نو