نمایشگاه معرفی برگزیدگان اولین مهرواره هوای نو

نمایشگاه معرفی برگزیدگان اولین مهرواره هوای نو

آیین اختتامیه اولین مهرواره هوای نو