داستان مداح معروفی که هنگام روضه خواندن صدایش گرفت

داستان مداح معروفی که هنگام روضه خواندن صدایش گرفت

آیین اختتامیه دومین مهرواره هوای نو