تجلیل از پندخوان شعرشناس، حاج مهدی آصفی

تجلیل از پندخوان شعرشناس، حاج مهدی آصفی

آیین اختتامیه دومین مهرواره هوای نو