تجلیل از استاد جامع الاطراف زبان فارسی، دکتر محمدرضا سنگری

تجلیل از استاد جامع الاطراف زبان فارسی، دکتر محمدرضا سنگری

آیین اختتامیه دومین مهرواره هوای نو