بچه ها هر جای جهان هستند، باید شاد باشند...

بچه ها هر جای جهان هستند، باید شاد باشند...

از مجموعه روایت های داستانی متفاوت مهرواره هوای نو