بزرگداشت شاعر شهیر مرحوم استاد صغیر اصفهانی

بزرگداشت شاعر شهیر مرحوم استاد صغیر اصفهانی

آیین اختتامیه اولین مهرواره هوای نو