آیین اختتامیه اولین مهرواره هوای نو

آیین اختتامیه اولین مهرواره هوای نو

پشت صحنه اختتامیه