جلسه داوری رشته هیأت، هنر و رسانه

محور اصلی بخش نهاد هیأت دومین مهرواره هوای نو