جلسه داوری رشته بانوان سخنران

بخش ارکان هیأت دومین مهرواره هوای نو